Home

Kan leietaker nekte visning

Hei jeg skriver her da vi har kommet i en litt dum situasjon med nåværende leietaker. De som leier nå har selv sagt opp leiligheten og skal være ute om 1 mnd. Nå nekter de å la oss få mulighet til å holde visning for å få inn nye leietakere. Hvilke rettigheter har vi? Hvis vi ikke får holde 1 vis.. Det er viktig å huske på at man ikke bør la valget av leietaker være helt opp til magefølelsen. Be alltid om referanser og sørg for å sjekke disse før den endelige avgjørelsen tas. Tips til leietakere: Gå på visning. Skal man ut og leie seg et sted å bo, kan det være både lurt og nødvendig å gå på visning MEN, det kan være avtalt at leietaker også skal akseptere slike visninger. I så fall bør det være skrevet inn i leiekontrakten. Om det er avtalt plikt til å la utleier holde visning, men at det ikke er avtalt hvor mange eller når, må dette avgjøres skjønnsmessig

Utleier kan av ulike årsaker ha behov for å få adgang til leieobjektet i leieperioden. Det som imidlertid er viktig å være klar over er at en leieavtale gir leietaker en eksklusiv adgang til leieobjektet. I ordet «eksklusiv» ligger det at leietaker alene har rett til bruk av leieobjektet i leietiden Visning og forundersøkelse . Opptak av andre personer enn de nevnte krever utleierens godkjenning, men han kan ikke nekte uten at forhold ved personen gir saklig grunn til det, eller husrommet blir klart overbefolket. Det skal mye til for at det foreligger saklig grunn - Som leietaker har du ikke noe å tjene på å stikke kjepper i hjulene for utleier. Hvis du nekter ham/henne adgang over lengre tid - eller i tilfeller der utleier har en konkret og gyldig grunn til å komme inn i boligen - kan det innebære mislighold av leiekontrakten fra din side hvis du bidrar til å hindre dette, konstaterer han Verdt å vite for utleier og leietaker Skal du leie ut bolig Selv de som er minst til å stole på kan vekke tilliten din på visning og frem til kontraktinngåelse. så kan vedkommende flytte inn uten at utleier kan nekte deg det eller sette opp leien din

Når det gjelder besøk av kjærestene deres kan ikke utleier nekte dere å ha besøk. Utleier kan heller ikke sette grenser for antall netter kjærestene kan sove over. Det vil være for inngripende i deres privatliv. Om besøket er veldig langvarig kan det selvfølgelig bli en diskusjon om vedkommende har flyttet inn, men en leieboer har rett. I utganspunktet så vil eg seie at dere bør akseptere at eier holder visning, men dere kan sette forhåndsregler som at dei som er på visning må informerast om allergihensyn, Hvis leietaker bestrider oppsigelsen oppstår ikke plikten før oppsigelsen er godtatt av retten. og det hadde aldri i livet falt meg inn å nekte han dette Leietaker kan i slike tilfeller kreve at utleier hvert år legger frem regnskap som viser størrelsen på disse kostnadene, Det betyr at leietaker kan nekte både å betale husleien i kontanter og å overføre leien til en utenlandsk konto. Det er ikke alt som kan oppdages på visning. Når leietaker har flyttet inn,.

Slikt tilsyn kan være aktuelt dersom leiligheten f.eks. skal takseres av takstmann, og i forbindelse med visning. Som leietaker skal du varlses om dette på forhånd. I utgangspunktet kan du ikke nekte taksering/visning, men lovbestemmelsen tar et forbehold om at det bare må være i nødvendig utstrekning Før utleieren kan foreta større forandringer, skal leieren som hovedregel uansett ha tre måneders varsel. Hindre skade Hvis det for eksempel oppstår akutt vannlekkasje og det er nødvendig å foreta noe for å hindre skade på leiligheten eller eiendommen for øvrig, behøver utleier ikke å varsle leietaker først

Kan leietaker nekte visning Klasatjønnveien 19, 5172 LODDEFJORD - Krogsvee . Kul og tøff 4-roms leilighet med nydelig utsikt og gode solforhold. Overbygget terrasse. Garasje i kjeller ; Rundskriv Hovednr. 35 - Sosialtjenesteloven. Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjeneste Minst 10 ting du bør sjekke når du skal på visning Sjekklisten alle bør kunne. MANGE VISNINGER I HELGA: Ifølge Finn.no, skal det i løpet av helgen avholdes totalt 4.198 visninger (lørdag, søndag og mandag sammenlagt), og 2.448 bare på søndag. Bare i Oslo skal det være 1.001 visninger på søndag

Avslutning av leieforhold kan skape vanskeligheter mellom leietaker og utleier. Husleieloven oppstiller regler for når oppsigelse av leieavtale er gyldig Naboen kan selvsagt ikke slå av mine varmekabler selv om jeg er på ferie. Nødvendig vedlikehold kan også forsvare adgangsrett. Hvis vedlikeholdet gjør leiligheten ubeboelig eller medfører ulempe av en viss betydning, kan leietaker kreve prisavslag i husleien. Men rett til å nekte huseier adgang har leietaker ikke Et avslag kan han bare begrunne i fremleierens kvalifikasjoner som beboer. Utleieren kan ikke nekte fremleie fordi han har noe mot fremleieren generelt (utseende, rase, legning eller lignende). I tidsbestemte leieforhold kan leieboeren fremleie ut leietiden. Han kan si opp avtalen hvis utleieren ikke godtar fremleieren Leietaker står i slike tilfeller i utgangspunktet fritt til å si opp leieforholdet når han ønsker. Andre leiekontrakter er tidsbestemte. Slike leieforhold kan i utgangspunktet ikke avsluttes før den avtalte datoen. Det kan imidlertid følge av avtalen at leietaker har en rett til å si opp leieavtalen før datoen som er angitt Siste steg før jeg kan legge den ut for salg er å få avklart med leietakeren min når det kunne passe med visning. Men hun vil ikke rydde! I denne artikkelen kan du få noen gode tips. Som leietaker har du både rettigheter og plikter. Les også: Ha med egen bolig-CV på visning. Du kan ikke nekte de å ha visning på leiligheten

Kan leietaker nekte å ha visning? - Forbruker, jus og

Vi leie en leilighet i et hus som skal selges. No er det visning hver 2 uke. Noe som gjør at kveldrutinene blir forskjøvet. Kan vi nekte å ha visning.. Har du vært uheldig og fått en leietaker fra helvete, er det ikke bare å kaste han/henne ut. Det er strenge regler for hvordan en utkastelse kan skje på lovlig vis. Tekst: Helene Aarnes - helene@boligmentoren.no En utkastelse av leietaker kan bare skje på lovlig vis ved hjelp av namsmannen. Det betyr at namsmannen fjerner [

Tips til utleier for en vellykket visning av leieboli

 1. I husleieloven finnes en bestemmelse i § 5-6 som gir nærmere veiledning for grensene for utleiers adgang til et leid husrom. Bestemmelsen regulerer i 1.ledd adgangen i forbindelse med tilsyn, og i 2.ledd reguleres adgangen i forbindelse med ulike typer arbeider som må utføres på eiendommen. Siste ledd i bestemmelsen regulerer utleiers plikt til å [
 2. Hvis leietaker selv skal bo i boligen, men ønsker å fremeie en del av den til en annen, kreves også her utleiers godkjenning, jf. husleieloven § 7-3. Utleieren kan imidlertid kun nekte godkjenning hvis fremleierens forhold gir saklig grunn til det. Det skal mye til før utleier kan sies å ha saklig grunn til å nekte godkjennelse
 3. Dette kan du nekte å godta for så å bringe saken inn for retten. Men vinner du? - Vi kan si at leietaker stiller sterkt i en slik rettssak dersom økningen av husleien fører til en husleie som er klart høyere enn for tilsvarende boliger av samme standard i samme strøk eller at økningen er urimelig høy i forhold til dagens husleie, sier Aasen
 4. Leietaker har som hovedregel enerett til bruk av eksklusivt areal og dermed også rett til å nekte andre adgang. Bestemmelsen gir således utleier en praktisk viktig hjemmel for å få tilgang. Etter DLA Pipers erfaring kommer bestemmelsen sjelden på spissen fordi utleiers adgang normalt skjer i forbindelse med tiltak som er i leietakers interesse

Kan utleier kreve å ha visning før jeg flytter ut

 1. Visning. Valg av leietaker. Kvalitetssikring av leietaker, kreditt- og referansesjekk. Å velge riktig leietaker er viktig for å sikre et godt grunnlag for videre forvaltning av utleien. Kontraktsmøte, sikkerhetsstillelse. Gjennomgang av leieavtale, husordensregler, plikter og rettigheter for leietaker. Depositum
 2. - Har åpenbart ikke rett til dette Utleier kan av ulike årsaker ha behov for å få adgang til leieobjektet i leieperioden. Visning i oppsigelsestid; Reduksjon av husleie.
 3. Dersom det er avtalt, kan det sees på som mislighold av avtalen fra leietakers side. Dermed har du rett til å sende krav til leietaker med forsinkelsesrenter. Ellers er det fortsatt bare namsmann som kan bedrive utkastelse. Har du ikke fått depositum før innflytting, kan du nekte leietaker innflytting
 4. For leietaker er gjennomgangen viktig for å hindre at utleier kommer med krav for dekning av skader som var på husrommet allerede ved innflytting. Bruk gjerne Forbrukerrådets Skjema ved overtakelse av bolig og inventarliste
 5. si for bruken av boligen. Det skal derfor mye til før du kan heve. Du bør derfor alltid ta kontakt med noen som kan gi deg råd om du kan heve eller ikke. Hvis du ikke kan heve leieavtalen, er en annen mulighet å si opp leieavtalen hvis du har oppsigelsesadgang. Du kan lese mer om oppsigelse i hefte 10
 6. Det kan være vanskelig å vite om det er behov for tolk. Det er helsepersonellet som skal vurdere om det er nødvendig med tolk, men du kan også si fra om du mener det er behov for tolk. Du kan også ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk på ditt språk. Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig

Utleiers adgang til leieobjektet Huseiern

De beste boligene er det stor konkurranse på, så det anbefales å ta med en kort CV på visning hvor det står litt informasjon om de som skal bo i boligen. Ryddige kontrakter Våre kontrakter er juridisk kvalitetssikret og ivaretar både leietaker og utleier på en god og ryddig måte 7. Leietaker har sterkt oppsigelsesvern. Det betyr at boligeier ikke bare kan si opp leieforholdet ditt når vedkommende føler for det. Det må være basert på saklig grunn som kan være at du som leietaker ikke har oppfylt dine forpliktelser i henhold til leiekontrakten, eller at utleier skal pusse opp, selge boligen eller bo der selv tror jeg vil anbefale deg å vente til hun har flyttet (evt spør henne om der er mulighet for at hun kansje kan flytte litt før, evt mot litt betaling om du har mulighet for det) for du kan desverre ikke be leietaker om å rydde før evt visning fotografering eller lignede. så da er det enkleste å vente til hun har flyttet da får du jo også sett tilstanden på leiligheten slik adu får. Det kan imidlertid også være andre årsaker, som f.eks at leietaker ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt eller krav til ro og orden. Et annet tilfelle hvor utkastelse kan være nødvendig er der leietaker ikke flytter ut frivillig ved opphør av leieforholdet. Det er ikke tilstrekkelig for å kaste ut leietaker at han misligholder leiekontrakten

Leietaker kan si opp en tidsbestemt leiekontrakt, dersom utleier ikke har gitt annen informasjon. Bruker du en utleiemegler vil han eller hun ta seg av hele prosessen med oppsigelse. Muntlig og skriftlig oppsigelse. Er du leietaker og ønsker å si opp kan du gjøre dette både muntlig og skriftlig Leietaker plikter å gjøre leiligheten tilgjengelig for visning og befaring mot slutten av leieforholdet. Ta kontakt med din forvalter for avtale en befaring når du skal flytte ut; se 'utflytting av leilighet'. Er alt i orden når leiligheten blir overlevert vil depositumet ditt frigis. Dette kan ta opp til en uke

Leieboerforeningen > Hjelp > Husleieret

ved visning. Når det gjelder as­is­lokaler er det ikke vanlig å foreta Leietaker kan nekte å overta leieobjektet Det er foreslått et tillegg om at leietaker kan nekte å overta leieobjektet dersom kravene i punkt 6 (1) ikke er oppfylt, samt i de tilfeller det foreligger mangler ved dokumentasjone Be om referanser fra potensielle leietakere. Ifølge loven er det ikke lov å diskriminere, heller ikke når det kommer til valg av leietaker. Det vil i prinsippet si at man ikke kan nekte å leie ut til noen på bakgrunn av slike ting som rase, kjønn, religion, seksuelle legning og alder Hva skal eiendomsmeglere passe på når en bolighandel inngås før annonsert visning - såkalt «kupping». Av advokat/juridisk rådgiver Christina Lyngtveit-Petersson, NEF* NB: Dette er en fagjuridisk artikkel skrevet for eiendomsmeglere om eiendomsmegleres ansvar. Forbrukere kan lese mer om kupping i...Les mer De fleste mangler ved fast eiendom oppdages etter at kjøper har overtatt eiendommen. I enkelte tilfeller oppdages imidlertid mangler eller skader etter visning eller etter at avtale om kjøp er inngått, men før kjøpers overtagelse av eiendommen. Spørsmålet er om det er kjøper eller selger som har ansvaret for mangler som oppdages før overtakelse Her kan du se hvilke rettigheter du som dyreeier har. Lovens utgangspunkt om dyr I utgangspunktet er det fritt frem for dyrehold i både borettslag og sameier, så lenge dette ikke er til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere

Visning, rømningsveier og endret husleie: Dersom man absolutt ikke har mulighet til å gå på visning, kan man be om videovisning. Det er ikke helt det samme som å være der selv, men er mer troverdig enn bilder. 2. En depositumskonto opprettes sammen av utleier og leietaker I slike tilfeller kan både du og leietaker si opp avtalen når det passer, og utleier kan i tillegg si opp en tidsubestemt leieavtale hvis hun eller en annen i samme husstand skal bruke utleiedelen til bolig, hvis utleieboligen skal bygges om eller rives, hvis du har misligholdt avtalen eller ved annen saklig grunn

Utleier ingen adgang - gjensidige

 1. Det er svært enkelt å leie ut egen bolig, leilighet, hybel eller rom på nettet. Markedet bugner over av potensielle leietakere som strekker seg langt for å få leiligheten de drømmer om. Her har vi samlet ti gode råd for deg som skal leie ut bolig
 2. - Leietaker hadde ikke gjort klart til visning, forklarer krimvaktlederen. Saken er nå sendt over til jurist, som skal vurdere hva som skal bli straffereaksjonen. Eidsvold regner med at mannen i.
 3. 6 (8) (9) (10) Leietaker kan nekte å overta leieobjektet Nærmere om endringen Det er foreslått et tillegg om at leietaker kan nekte å overta leieobjektet dersom kravene i punkt 6 (2), jf. punkt 4 (1) ikke er oppfylt, samt i de tilfeller det foreligger mangler ved doku-mentasjonen som det er avtalt at skal foreligge ved overtakel
 4. ste krever betaling av merverdiavgiften fra leietaker (som er fradragsberettiget hos leietaker)
 5. dårligere stand» enn hva leietaker kunne forvente. Dette må vurderes konkret. Dersom det foreligger flere mangler ved boligen, kan disse vurderes samlet. Er manglene etter en helhetsvurdering tilstrekkelige for å fastslå at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det avtalte, kan leietaker nekte å overta boligen

Verdt å vite for utleier og leietaker Huseiern

I slike tilfeller kan leietageren kreve feilene reparert for utleiers regning. - Hvis feilene er vedvarende, og ikke blir fikset, kan leietager flytte fra boligen og kreve noe av leien tilbakebetalt. Det skal likevel mye til før leietageren får denne muligheten. Ting du burde se på visning, kan du ikke klage på i ettertid, opplyser Iversen Der står det at man kan forby leietakere å ha husdyr, men ikke nekte det hvis leietaker har en god grunn til å ha dyret, sier Magnussen til TV 2. Det var Huseiernes Landsforbunds medlemsblad. Når leier videreutleier hele eller deler av boligen han selv leier, er det framleie. Det kan være avtalt i leieavtalen at leier har rett til å framleie. Hvis det ikke er avtalt noe om framleie i leieavtalen kreves det vanligvis godkjenning av utleier først

Kan utleier nekte leieboer å ha besøk

Utleier kan bare nekte å godkjenne leieforholdet hvis han har en saklig grunn og den saklige grunnen er knyttet til personen som skal flytte inn (framleieren). Leier kan framleie så lenge grunnen er til stede, men til sammen i maksimalt to år. Eksempel: Må leier flytte fordi han får jobb i en annen kant av landet, kan han framleie Hector (34) ble nedringt da han la ut leiligheten til leie: - Flere ville leie usett. Det er så stor etterspørsel av utleieleiligheter i Oslo at flere nå ender i budrunde Dersom for eksempel overtakelse skjer midt på vinteren, kan det være hensiktsmessig å avtale at uteoppholdsarealene skal være ferdigstilt først til sommeren. En mer generell regulering er at leietaker bare kan nekte å overta leieobjektet dersom leietaker ikke kan utøve tilnærmet normalt drift i leieobjektet Boligen leies ut i den stand den er ved overtakelse jfr. Husleielovens § 2-5. Ved opprettelse av depositumskonto, kan kun en av leietakerne stå som eier av kontoen. Innvendige arealer er oppgitt av eier av eiendommen/boligen og er ikke kontrollmålt. Signatur: Jeg samtykker med dette til at Leiebolig AS kan utføre kredittsjekk 5. Selger kan også utgjøre en stor forskjell på visning. Vi mener det absolutt kan være en fordel å ha både megler og selger tilstede på visning av eksempelvis større familieboliger. Selger kan for eksempel gi viktige opplysninger om nabolaget, skolevei eller svare på hva som har vært mest trivelig ved boligen og miljøet

Visning av leilighet i vanlig leieforhold - Juss

NTF kan gi noe veiledning og begrenset bistand i saker knyttet til leie av lokaler. Det innebærer blant annet gjennomlesning av kontrakter, men vanligvis ikke deltakelse i forhandlingsmøter o.l. Dette er ikke blant våre kjerneområder men det kan etter en konkret vurdering gis ytterligere bistand ved tvister med utleier Her er det full avtalefrihet, men hvem som er leietaker og denns økonomi har selvsagt stor betydning for utleier. Merk at husleieloven kun gir utleier lov til å nekte overføring av leietaker dersom det foreligger saklig grunn og at det er kort frist for evt protest. Dette kan fravikes i næringsleie, noe som ofte gjøres i praksis Kort sagt: Arveoppgjør viser det verste i folk. Nå skal boligen selges og de som er misfornøyd med dette har gitt beskjed om at de skal troppe opp på visning for å ødelegge boligsalget. De eier ikke eiendommen og har ingenting med den å gjøre. De skal bare lire av seg løgner om huset for å ødeleg.. Kan huseier nekte parkering av to biler? 1.Kan huseier be meg å flytte bilen, da hun vil børste vekk blader som ligger på tomten og kreve at jeg gjør det med én gang? Eller kan jeg gjøre det når det passer for meg, selvfølgelig i rimelig tid På visning lovte huseier å bygge terrasse på våren. Flyttet inn i feb Husleien kan økes i takt med konsumprisindeksen.Dette kan gjøres en gang i året, og huseier må varsle leietaker minst en måned i forkant av økningen. En annen prisendring kalt «gjengs leie», kan innføres av både utleier og leietaker en gang hvert tredje år. Gjengs leie regnes ut ved å sammenligne leiepriser fra tilsvarende boliger i det området du bor i

Video: Husleierett - Jussformidlinge

Leier leilighet - huseier vil selge leiligheten - Juss

Men for all del; hold deg ikke kun til magefølelsen. Som boligkjøper har du en selvstendig undersøkelsesplikt, og boligen blir solgt med betingelsen «as is» eller på godt norsk «slik den fremstår på visning». Derfor er det viktig at du setter deg grundig inn i salgsmaterialet og ser etter de kritiske punktene når du er på visning Kontaktperson Sunniva Seim Vabø Eierforhold Andelsbolig Saksnummer 83029/0433-20 Eiendommen Adresse: Åsane Senter 24, 5116 ULSET Kommune: Bergen Areal: ca. 84 kvm. BRA. Antall rom: 3 Etasje: 3 Matrikkel: Gnr 188, Bnr 202, Andelsnr 80, Boenhet H0301 Beliggenhet Leiligheten ligger meget sentralt beliggende, rett bak Åsane senter. Det er umiddelbar nærhet til alt av servicetilbud på senteret.

Strenge regler for når utleier kan kreve tilgang til

Utleiere kan velge og vrake blant mange leietakere. De må sørge for at de gir alle lik mulighet til å komme på visning, sier diskriminerings-ombudet Fordeler med hytteutleie. Det er flere fordeler med å leie ut hytta di: Ekstra inntekt: Du tjener penger på å leie ut hytta di.I noen tilfeller kan du tjene mye penger.; Bedre utnytting: Mange har dårlig samvittighet for at de ikke bruker hytta så ofte som de hadde tenkt før de kjøpte den. Det kan gi en god følelse å vite at hytta er i bruk - selv om det ikke er du som bruker den Et utleieforhold kan fungere som en drøm eller som et mareritt, avhengig av forholdet mellom deg som leier ut og leietaker. Bruk husleiekontrakt Problemstillinger som ulike forventninger til varighet, husleie, depositum, rettigheter eller plikter, kan fort skape konflikter i et leieforhold dersom man ikke har en god husleiekontrakt som utgangspunkt for leieforholdet Og da kan man selvsagt ikke bruke salg som gyldig grunn for visning, det ville jo ikke henge på greipp. Så uansett om man velger Jus-Student (som mener departementet veier tyngre enn Stortinget- tror dette studiet blir tungt for ham) sin linje med at salg er gyldig oppsigelsesgrunn, eller lovens hvor dette ikke fremgår, så vil min tolkning stå seg

Fremleie kan medføre økte merverdiavgiftskostnader. Dersom dette er tilfellet presiserer meglerstandarden at slike økte kostnader for utleier er saklig grunn til å nekte. Leietaker kan frata utleier retten til å nekte i slike tilfeller, mot å forplikte seg til å holde utleier skadesløs og stille en for utleier tilfredsstillende sikkerhet Tipper det vil være litt kjipere å komme hjem fra tyskland i det ærendet. Så kanskje det kan være et insentiv for henne til å ta seg av/få noen venner til å ta visningen. Men husk også at, avhengig av hvor du bor, så trenger det ikke å værre så veldig mye arbeid å holde en visning Tøyen: Lys 3-roms leilighet med sentralt beliggende på Tøyen - Ledig fra den 1. januar 2021 - Visning tirsdag 10. november kl. 16:30, si ifra om du/dere kommer! - Åkebergveien 38 Oslo Vi hjelper deg som allerede har en leietaker, en tom bolig, eller flere boliger du ønsker å leie ut Som leietaker har du både rettigheter og plikter. - Men du kan sikre deg med en kort oppsigelsesfrist, Ha med egen bolig-CV på visning 7. Her får du hjelp

 • Make me cry chords piano.
 • Siren tv series.
 • Feuerwehr gummersbach fahrzeuge.
 • Fargen rosa.
 • Miele støvsugerposer fjm.
 • Hvorfor ble kong ludvig 16 henrettet.
 • Gold coast hostel.
 • Kinderfahrrad 24 zoll hervis.
 • Løping gravid.
 • Rød hodebunn etter farging.
 • Chrysoberyll wirkung.
 • Hotel cæsar sesong 34 episoder.
 • Bastian vasquez død.
 • Borge tapet på nett.
 • Tigerøye pris.
 • Kjøp og salg av biler skatt.
 • Dnb oslo.
 • Compartment syndrome.
 • Ikea klokker.
 • Drowzee serebii.
 • Symbole herz.
 • Stolte kryssord.
 • Face2face provisjon.
 • Escudo nacional de guatemala.
 • Spanisch vokabelliste zum ausdrucken.
 • Gravitationsgesetz einfach erklärt.
 • Grove vafler grete roede.
 • Unitymedia kundennummer vergessen.
 • Molly pris.
 • Ferie orknøyene.
 • Romantik wellness bayern.
 • Stadtspiegel herten malwettbewerb.
 • Erteblomst flerårig.
 • Youtube star wars.
 • Concorde bobil norge.
 • Der babynator stream deutsch kinox.
 • Forebygge dehydrering hos eldre.
 • Elle melle deg fortelle på engelsk.
 • Lammelår hvitløksfedd.
 • Hva er kromosomer.
 • Sandvik folkehøgskole mosjøen.