Home

Lov om helsepersonell

Helsepersonell skal medvirke til eller underkaste seg utåndingsprøve, blodprøve og klinisk legeundersøkelse som pålegges av undersøkelseskommisjonen etter lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 9 andre ledd Rt.2013 s.1442 Forholdet mellom helsepersonells taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21 og reglene om bevisforspillelse etter straffeloven PDF Rt.2006 s. 799 Brudd på helsepersonells taushetsplikt, krenkelse av privatlivets fred, oppreisnin Helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999 nr. 64) er en generell profesjonslov. Helsepersonellovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter, til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, og til tilliten til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven behandler kravene som stilles til helsepersonells utøvelse av yrke, slik som deres taushetsplikt, melde- og. Forskrift om gaver mv. til helsepersonell § 1. Formål § 1a. Forskriftens anvendelse i forhold til personell som yter tjenester omfattet av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. § 2. Forbud mot å motta ytelser som er egnet til å påvirke helsepersonells tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte § 3

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 45 Kilde: lovdata.no. Helsedirektoratets kommentarer. Paragrafen er en pliktbestemmelse som pålegger helsepersonell å gi helseopplysninger om en pasient til annet helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp til pasienten. Formålet.

Oversikt over helsepersonell. I denne artikkelen omtales hvem som faller inn under begrepet helsepersonell, i forskrift 16. desember 2011 nr. 1393 om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Finansdepartementet ⏲30. oktober. Trår i kraft 01.11.2020. Delt ikraftsetting av lov 14. desember 2018 nr. 95 om endringer i aksjelovgivningen mv Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 21 Kilde: lovdata.no. Helsedirektoratets kommentarer. Bestemmelsen er hovedregelen om helsepersonells yrkesmessige taushetsplikt og korresponderer med pasienters rett til vern mot spredning av opplysninger etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6. Bestemmelsen. Taushetsplikt for helsepersonell reguleres av lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr. 64, kapittel 5.

Lov om helsepersonell m.v.Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med tilhørende forskrifter, trådte i kraft 1. januar 2001 Forord Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med tilhørende.. LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) LOV-1984-03-30-15 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. LOV-2014-06-20-43 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) LOV 2008-06-20-44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) LOV-1995-01-12-6 Lov om medisinsk utsty

Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter eller brukere (Opphevet ved lov 16 juni 2017 nr. 53.) Forbud mot bruk av meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 som grunnlag for å opprette sak mot helsepersonell i medhold av kapittel 1 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42, 13 juni 1980 nr. 43 og 26 april 1985 nr. 23. Kapittel 1. Lovens formål, virkeområde og definisjoner § 1. Lovens formål Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i.

Lov om helsepersonell m.v. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger Taushetsplikt. Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.) Høringsnotat Lov om helsepersonell Sosial- og helsedepartementet 1997 (ikke publisert elektronisk) NOU 1993:33 Helsepersonells rettigheter og plikter. Utkast til lov med motiver. Loven trådte i kraft 1. januar 2001 Forsvarlighetskravet. Kravet til helsepersonell om å yte forsvarlig helsehjelp er uttrykt slik i helsepersonelloven § 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet [] som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig» Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven, forkortet hlspl.) av 2. juli 1999 er en lov som omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste

Helsepersonelloven - Helsedirektorate

Helsepersonell, fellesbetegnelse på personer som har fått autorisasjon etter å ha gjennomgått lov- eller forskriftsbestemt helsefaglig utdanning. Begrepet omfatter også personell uten autorisasjon som medvirker ved ytelse av helsetjenester, samt studenter og elever under helsefaglig opplæring når disse yter helsetjenester. De personellgruppene som omfattes av autorisasjonsordningen er. Lov om helsepersonell (lovdata.no) av 2. juli 19991 nr 64 (helsepersonelloven) skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten, jf. lovens § 1 Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 13. november 1998, godkjent i statsråd samme dag. Les dokumentet Følg proposisjonen på Stortinget. Helse- og omsorgsdepartementet. Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet, jf lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 17. Med tilsynsmyndighetene menes primært Fylkesmannen (tidliger

helsepersonelloven - Store norske leksiko

Lov om helsepersonell - arkivfaglig viktige paragrafer: § 39. Plikt til å føre journal . Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient Lov om helsepersonell - arkivfaglige viktige paragrafer: Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt § 39. Plikt til å føre journal. Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient Logg inn. Cart. 0 Handlekur Heisann! Jeg lurer litt på hvordan beordring av helsepersonell blir gjennomført i praksis i dag. I ambulansetjenesten og på sykehus så hender det at personell blir beordret til å møte på jobb dersom det ikke er nok ressurser på jobb av diverse grunner. Er dette definert eller regulert noen sted i..

Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å

PPT - Legemiddelhåndteringsforskriften og annet regelverk

Dokumentasjonsplikt - Helsedirektorate

Lov om helsepersonell; Lov om spesialisthelsetjeneste ; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ; Lov om behandling av personopplysninger ; HelseCERT . Norsk Helsenett SF har etablert HelseCERT (Computer Emergency Response Team). Dette skal være helse- og omsorgssektorens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet Det kan være vanskelig å vite om det er behov for tolk. Det er helsepersonellet som skal vurdere om det er nødvendig med tolk, men du kan også si fra om du mener det er behov for tolk. Du kan også ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk på ditt språk. Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019 Kjøp 'Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.), lov av 2. juli 1999 nr. 64, med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019)' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820265961

Helserett, samlebetegnelse for de rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det dreier seg om rettsregler som omfatter både helsevesenet og aktørene i helsevesenet. Med aktører i helsevesenet menes både de som yter helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Helseretten omfatter derved regler som gjelder helsetjenesten organisatorisk og administrativt, helsepersonells plikter og. Om lov om helsepersonell mv. 2. Befring AK, Ohnstad B. Helsepersonelloven. Kommentarutgave. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget, 2001. Kommentarer. Kommentarer (0) Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer. Publisert: 10. september 2002 Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) har til formål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge, og tannteknikere er omfattet av loven. Du kan lese hele loven på lovdata.n

Krav til helsepersonells yrkesutøvelse - Helsedirektorate

Fra Sosial- og helsedepartementet foreligger et omfattende høringsutkast hvor ideen om en ny lov om helsepersonell lanseres. I store trekk bygger utkastet på NOU 1993: 33 Helsepersonells rettigheter og plikter.. Grovt forenklet kan man si at det nye utkastet bygger på lov om leger, hvor ordet lege er byttet ut med helsepersonell og begrepet medisinsk-faglig er erstattet med begrepet. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), LOV-1999-07-02-64, § 4 og 16. Om artikkelen / endringshistorikk. Skrevet av; Ellen Furuseth; Få varsel om endringer. Historikk . Teksten er skrevet i samråd med Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet. 28.03.2019: Full. Kjøp Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) fra Cappelendamm Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019 Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf lov om sosiale tjenester § 6-2a Helseberedskapsloven er en lov som skal sørge for at helsevesenet har de rettighetene de trenger for verne liv og helse under kriser og krig. Loven har retningslinjer for tiltak som kan settes i verk under bestemte forhold, blant annet utvidet arbeidstid og etablering av registre, samt hvordan ressurser i form av bygninger og personell ellers kan nyttes og omdisponeres for å nå sitt formål.

Helsepersonell er gitt opplysningsplikt fordi de gjennom sitt arbeid får tilgang til opplysninger om forhold som kan påvirke barns omsorgssituasjon, og fordi de har kompetanse til å vurdere dette. Informasjonsutveksling og samarbeid på tvers av etater er en forutsetning for å kunne avdekke vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn Kjøp Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) fra Bokklubber Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019 Kjøp Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) fra Norske serier Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019 Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) (Lov av 02.07.1999 nr. 64) ISBN 9788205322394, 2003, Bente Ohnstad, Anne Kjersti Befring . Ingen annonser Kjøp Selg. Ligningsloven: lov 13. juni 1980 nr.24 om ligningsforvaltning : kommentarutgave . ISBN 9788215019918, 2015. Søkeresultater for Lov om helsepersonell - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Oversikt over helsepersonell Helsetilsyne

 1. Hvis helsepersonell vil ha tilgang til tidligere pasienters journal for kvalitetssikring av helsehjelp eller egen læring, må de etter dagens lov anmode om å få slike opplysninger. Øystein Høiby Forespørselen må begrunnet ut ifra et lærings- og kvalitetshensyn
 2. g Av førsteamanuensis Olav Molven Hva legger Statens helsetilsyn i det rettslige kravet at virksomheter og helse
 3. 1) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 2) Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 3) Lov om pasient— og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 6
 4. Pris: 68,-. heftet, 2019. Sendes om 4 virkedager. Kjøp boken Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) (ISBN 9788202659615) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 5. Kjøp Helsepersonelloven (lov om helsepersonell) fra Bokklubber Helsepersonelloven (lov om helsepersonell) - med endringer, sist ved lover av 21. juni 2017 nr. 90 (i kraft 1. juli 2017) og av 16. juni 2017 nr. 53 (i kraft 1. juli 2017
 6. Helsepersonell som frivillig ønsker å gi avkall på autorisasjonen sin, kan sende skriftlig erklæring til fylkeslegen. Hvis man senere ønsker ny autorisasjon, gjelder det for begge gruppene at man må vise seg skikket for eventuelt å få et slikt vedtak. Du kan lese mer om dette i lov om helsepersonell § 59

Helsepersonell kan ta beslutninger om innleggelsesgrunnlag og behandlingsbehov eller ha samhandlingsmøter med brukeren, og DPS-et og kommunen kan bli enige om ansvarsfordeling og tiltak. Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) Lovens virkeområde er en tekst som står i innledningen til de fleste norske lover og søker å beskrive hva man ønsker å oppnå med den aktuelle loven.. Som eksempel kan vi se hva som står i Helsepersonelloven § 1. Lovens formål: Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten Kjøp Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64 fra Bokklubber Med endringer, sist ved lov av 9. april 2010 nr. 1 Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) lov av 2. juli 1999 nr. 64 : med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og 10. april 2019 nr. 11 (i kraft 15. mai 2019 Lov om helsetjenesten i kommunene Kap. 1. Alminnelige bestemmelser For helsepersonell kan departementet gi nærmere forskrifter om krav til kvalifikasjoner, om utlysing av stilling, om framgangsmåte ved ansettelse og ansettelsesvilkår. § 3-4. Medisinsk-faglig ansva

Lov om helsepersonell - arkivfagleg viktige paragrafar: § 39. Plikt til å føre journal . Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en journal for den enkelte pasient Ny lov gir alt helsepersonell tvangsfullmakt. I den nye tvangsloven kan alt helsepersonell - også tannhelsesekretærer og hjelpepleiere - tvangsbehandle somatiske pasienter i opptil ett år Vår pris 79,-. Helsepersonelloven (lov om helsepersonell m.v.) - med endringer, sist ved lover av 15. desember 2017 nr. 107 (i kraft 1. juli 2019) og av 10. april 2019.

Forsiden - Lovdat

 1. Lov om helsepersonell
 2. Det gjøres oppmerksom på at lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64 («helsepersonelloven») har en annen og videre definisjon av helsepersonell enn legemiddelforskriften. Legemiddelforskriften § 13-9 åpner for at flere faggrupper «annet helsepersonell» som f.eks. apotekteknikere,.
 3. LOV 1999 07-02 nr. 64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Kontaktinformasjon. E-post: godkjenning@helsedir.no. Tlf: 21 52 97 00. Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt.
 4. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) (LOV 1999-07-02 nr. 64): Helse- og omsorgsdepartementet; 1999. Forskrift om pasientjournal (FOR 2000-12-21 nr. 1395): Helse- og omsorgsdepartementet; 2000. Veiledning i journalføring (dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. IS-2700: Sosial- og helsedirektoratet; 2004

•Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), LOV-2005-06-17-62, § 1-6. •Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), FOR 2011-12-06 nr 1357, kapittel 6. Arbeids-tilsynet. Hindre at ansatte* sprer smitte (pasienters rettigheter Om nødvendig kan politiet tilkalles. Fra og med i dag får Helsevesenet adgang til å rusteste ansatte som mistenkes for å stille ruset på jobb. Lov å rusteste helsepersonell RUS Det er forbud mot å innta rusmidler de siste åtte timene før man starter på jobb (Foto: colourbox) Temasiden retter seg mot helsepersonell og inneholder anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten Helsepersonell hadde i utgangspunktet ikke lov til å reise til utlandet i perioden 13. mars til 7. mai 2020. Det fulgte av covid-19-forskriften §17. Bestemmelsen ga enkelte unntak for reiser til Sverige og Finland, og i tilfeller hvor det forelå særlige grunner Helsepersonell skal ikke skal innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Bestemmelsen finnes i helsepersonelloven (lov 2. juli 1999 nr. 64, § 8 første ledd ). Helsepersonell skal etter egen forskrift heller ikke innta rusmidler overhodet senere enn åtte timer før de møter på vakt

LOV 1999 07-02 nr. 64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Mer om skjemaet . LOV 1999 07-02 nr. 64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) Kontaktinformasjon. E-post: digilaer@udir.no. Søk etter innhald. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt. Søkeresultater for Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven) - Haugenbok.n Helsepersonell som starter ny virksomhet, kan orientere seg om hvordan det kan markedsføres, og hvilke meldinger som skal sendes om den nye praksisen. NY BOK: Helsetjenesten har en egen lov med individuelle plikter for de som jobber der

§ 21. Hovedregel om taushetsplikt - Helsedirektorate

PPT - Palliativ behandling ved KOLS PowerPointMål 1: Eleven skal kunne arbeide ut fra etiske

Taushetsplikt for helsepersonell - Store norske leksiko

Alt helsepersonell forbys å reise til utlandet som et tiltak for å sikre helseberedskapen i landet, sier helseminister Bent Høie (H). Han, statsminister Erna Solberg (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg orienterte torsdag om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset.. Forbudet trer i kraft fra torsdag og vil i første omgang vare ut. Lov om helsepersonell. Helsepersonelloven Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Loven gjelder for helsepersonell (herunder tannhelsepersonell) og virksomheter som yter helsehjelp (herunder tannhelsetjenesten) i Norge Krav til (helse)personell / yrkesutøvere Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 1999-7-02 Omfatter alle som yter helsehjelp innenfor helsetjenesten og i apotek. faglig forsvarlighet, herunder bruk av medhjelpere (ansvar for egen yrkesutøvelse) forbud mot gaver i tjeneste Holmboe, M. Tale eller tie - Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017. Lov om helsepersonell m.v. - Helsepersonelloven. 1999. Lest 12.07.2018. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-3a, Oslo: Helse- o Helsepersonell må kjenne til om når meldeplikten er oppfylt og hva som er konkrete forhold som underbygger mistanke. Ved Barnevernvakten kan iverksette midlertidig akutt-tiltak etter lov om barneverntjeneste § 4-6 andre ledd. Ved akutt fare for liv og helse (1-13): Politi skal varsles.

Skolehelsetenesten - Elevtenester - Elever - Borgund VGS

I-20/2001 - regjeringen

Taushetsbelagte opplysninger kan bare videreformidles når den opplysningene gjelder har samtykket eller når det er gitt unntak i lov. Pasienten kan samtykke til at helsepersonell utleverer opplysninger om personlige eller andre helsemessige forhold til andre. Foreldre skal samtykke for barn under 16 år Leger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten kan reservere seg mot å «utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd», og kan reservere seg mot transplantasjon eller forskning på fostervev. «Lov om rituell omskjæring av gutter» har også en reservasjonsrett for helsepersonell

Dersom du har spørsmål knyttet til sexlivet eller forholdet ditt, eller om du har et problem, kan du snakke med helsepersonell. Du bør stort sett alltid ta kontakt med fastlegen først. Ved behov kan fastlegen henvise deg videre til en spesialist, for eksempel en gynekolog eller psykolog. For noen kan en sexologisk rådgiver være et godt alternativ Finsk helsepersonell vaksineres I mars 2017 trådte en ny lov om smittsomme sykdommer i kraft i Finland. Fra og med mars 2018 stipulerer loven at helsepersonell skal være vaksinert. Vaksinasjonskravet gjelder personell som arbeider med eller i nærheten av pasienter som tilhører en høyrisikogruppe

 • Conn syndrome.
 • Sportsbutikk sverige.
 • Nissan suv qashqai.
 • Barsinghausen miete.
 • Det lille apotek københavn anmeldelse.
 • Stor vit hund.
 • Festbord november.
 • Jan guillou.
 • Liten gris til salgs.
 • Tunfisk mager fisk.
 • Cat games online.
 • The blitz norsk.
 • Schwarzer marlin.
 • Gymmatte.
 • Skygge definisjon.
 • Vitamin b5 skin.
 • B2b salg betyr.
 • Sydney umgebung tipps.
 • Stauder som tåler skygge.
 • Pingviner sør afrika.
 • Djurgården if.
 • Foss eik 12 tonn.
 • Tale i forsamlinger kurs.
 • Ff pinkafeld facebook.
 • Blue elephant oslo.
 • Filter til flexit kjøkkenvifte.
 • Boxen hannover kleefeld.
 • Botox lepper før og etter.
 • Gucci marmont aliexpress.
 • Etseskader førstehjelp.
 • Rundballeplast retur.
 • Toccato & fuge i d moll av j s bach piano.
 • Hvordan drikker hunder.
 • Lakenpose silke xxl.
 • Tynset kommune postliste.
 • Valentinskort til kjæresten.
 • Peaches and cream meaning.
 • Skiverhuur konigsleiten.
 • Alvin guttenavn.
 • Am i depressed or just sad quiz.
 • Praktisk pedagogikk nettstudie.