Home

Kvalitetssikring av utdanning ntnu

NTNUs kvalitetssystem for utdanning. Systemet beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, Instituttleder skal påse at kvalitetssikring av instituttets emner gjennomføres i henhold til kravene. Utvikle studieporteføljen. Utvikle studieporteføljen. I utviklingen av studieporteføljen skal NTNU Lokale utfyllende rutiner ved Fakultet for medisin og helsevitenskap for kvalitetssikring av utdanning ved NTNU. \\ <<TableOfContents>> == Evaluering av emner på Bachelor, master og.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge NTNU jobber systematisk med å utvikle kvaliteten i vår utdanning, både gjennom strategiske satsinger og løpende kvalitetsarbeid. Arbeidet er forankret i NTNUs strategi 2018-2025 Kunnskap for en bedre verden som har som mål at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012. Innhold 1. Dette dokumentet beskriver de felles krav NTNU stiller til kvalitetssikring av utdanningen og rammene for arbeidet. I tillegg til de felles kravene som er nedfelt i dette dokumentet,. Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning Se også Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen (vedtatt 2019) Utviklingsplan - Fremtidens studietilbud og livslang læring (vedtatt 2019) ---- Målet er å sikre at NTNU ivaretar samfunnsoppdraget gjennom å tilby en helhetlig portefølje med relevant utdanning av høy internasjonal kvalitet i tråd med NTNUs strategi

Hovedendringer i «NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning» Det videreutviklede kvalitetssikringssystemet ivaretar de fem utviklingsområdene NOKUT anbefalte i sin rapport: 1. Systembeskrivelsen er utviklet slik at den tydeligere beskriver roller, ansvar og krav til kvalitetssikring av utdanning på NTNU 2 Fristen avhenger hvert år av NTNU-styrets møtedatoer. Rektor # Ansvar for kvalitetssikring av utdanning ved NTNU; Vedta handlingsplan for kvalitetsutvikling og følger opp denne. Rapportere til styret gjennom den årlige kvalitetsmeldingen. Fristen avhenger hvert år av NTNU-styrets møtedatoer Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning. In English: Student responsibilities in the quality assurance of education. Delta i evalueringen av emnet # Alle emneevalueringer skal inneholde studentevaluering, normalt gjennom referansegruppemetodikk. Som student kan du gi din tilbakemelding på emnet ved å: gi løpende tilbakemelding til faglærern Som student kan du bli spurt om å sitte i en referansegruppe for et emne som du tar. Da skal du være med på å evaluere emnet og bidra til at emnet har høy kvalitet. ---- Hovedside:.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge

Meld feil og forbedringsforslag til: NTNU Hjelp. Studier; Litteratur; Bruk knappene under for å opprette den eller for å søke etter ord i tittelen. Søk etter 'Oppfølging av avvik - kvalitetssikring av utdanning' Opprett side 'Oppfølging av avvik - kvalitetssikring av utdanning' Tema for ansatte; Tema for studenter; Kunnskapsbasen Alle. Kvalitetssikring(KS 1) for framtidig lokalisering av campus NTNU var opprinnelig antatt å være ferdig 15. august 2014 tetskultur med bruk av systematisk evaluering og god oppfølging». NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning skal bidra til at NTNU når disse målene. NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning beskriver mål for kvali-tetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgings-prosesser S-sak 51/13 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Notat . S-sak 52/13 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning - NTNUs O-sak 15/13 Organisering, styring og ledelse av nye tematiske satsinger ved NTNU Notat . O-sak 16/13 Strategi for EU-finansiert. vedtatt av styret 13. juni 2012. I dokumentet er det satt felles krav for kvalitetssikring av studieprogrammer og emner. For ph.d.-utdanning, studieadministrative prosesser og etablering av nye studieprogrammer vises det til mål, krav eller standarder i andre dokumenter. Kravene til kvalitetssikring av emner gjelder også ph.d.-utdanning

Kvalitetssystem for utdanning - NTNU

2 NTNUs system for kvalitetssikring av emner • Nye element fom 2014: - Spørreundersøkelse i alle emner minst hvert 3. år - 3 referansegruppemøter pr semester (oppstart, midt og mot slutten) - Emnerapporter og referansegrupperapporter legges i en database som er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU - Evaluering av alle studieprogram minst hver 5. å NTNU har revidert systemet for kvalitetssikring av emner • Nye element: - Spørreundersøkelse i alle emner minst hvert 3. år - 3 referansegruppemøter pr semester (oppstart, midt og mot slutten) - Emnerapporter og referansegrupperapporter legges i en database som er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU

Undersøkelsen var en case-studie hvor rammeverket for kvalitetssikring og evalueringsrapporter fra forskjellige doktorgradsprogram ved NTNU ble analysert. I tillegg ble det satt fokus på offisielle rapporter fra regjeringen og forskrifter for kvalitetssikring av høyere utdanning i Norge Kvalitetssikring. NTNUhealth Utdanning. KVASS på 3 minutter. skrevet av @NTNUhealth. NTNU skal bli bedre på å evaluere og kvalitetssikre studier gjennom sitt kvalitetsstøttesystem for utdanning og læring (KVASS)

Statsbygg, i tett samarbeid med NTNU, fikk i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lage en rapport som beskrev de overordnede rammene for hvordan campussamlingen ved NTNU kan gjennomføres (OFP-rapport). Det er denne rapporten Holte consulting nå har gjennomført en kvalitetssikring av NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Forskrift om studier ved NTNU. (3) En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset eller emnet har studierettskrav Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU innen allmennfag (FPPU-A) er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler PPU for å kunne bli fast tilsatt som lærer

Kvalitetssikring av utdanning - MH - Wiki - innsida

Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen 15. mars 2013 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet . på NTNU? •Ikke en evaluering av kvaliteten på selve det faglige utdanningstilbudet, men av det systematiske arbeidet for å sikre,. Nettkurset Smart læring Live tilbys arbeidsledige og permitterte sommeren 2020 med webinarer underveis i kurset. Kurset består av åtte moduler og starter den 15. juni, og du kan arbeide med kursinnholdet frem til 25. august

Utdanningskvalitet - NTNU

 1. NTNU Kvalitetssikring av doktorgradsutdanning i Norge Maja Todoroska . i Abstract The main purpose of this study was to explore how quality assurance is done for doctoral educational programs. In order to En generell modell for kvalitetssikring av utdanning.
 2. Utdanning. Master i fransk (NTNU 2006). Tittel på masteroppgave: Une perspective existentialiste sur les images dans Les Belles Images de Simone de Beauvoir; Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU (NTNU 2008) Bachelor i språk og litteratur med fordypning i fransk og allmenn litteraturvitenskap (NTNU 2004) I tillegg utdanning i engelsk og nordisk
 3. <div class=xblock xblock-public_view xblock-public_view-vertical data-graded=False data-has-score=False data-runtime-class=LmsRuntime data-init.
 4. Hjemmel: Fastsatt av NOKUT 7. februar 2017 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 2-1 og § 3-1 jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 1-7 annet ledd, § 2-1 tredje ledd, § 2-2 fjerde ledd, § 3-1 femte ledd, § 3-4 sjette ledd, § 3-5 sjette.
 5. Alle institusjoner innen høyere utdanning er pålagt å ha internt system for kvalitetssikring av utdanningen, og NOKUT evaluerer om systemet er tilfredsstillende. Vi har derfor et system som skal «sikre» kvaliteten, samtidig som vi ikke har redskaper til å vurdere kvaliteten på en objektiv måte
 6. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke om innsamlingen av nyretumorer til forskningsbiobanking for Biobank1, fulgte gitte krav i lover og standarder. Dette ble undersøkt ved å gjennomføre en kvalitetsrevisjon

Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen - Wiki

NORSK: Dagens situasjon krever stor fleksibilitet fra grafiske bedrifter. Kunden har ofte god kjennskap til bransjen og krever kortere leveringsfriste § 1-1. Virkeområde. Forskriften gjelder kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) behandling av saker og fastsetting av standarder etter universitets- og høyskoleloven kapittel 1, kapittel 2 og kapittel 3, samt akkreditering av utdanninger og fagskoler etter fagskoleloven § 5

Videreutdanningen i magnetisk resonans (MR) ved NTNU er et studium for deg som har en bachelorgrad i radiografi. Dette er en teknologisk rettet videreutdanning med fordypning i MR-teori, og som gjør deg ytterligere kvalifisert til arbeid med kvalitetssikring, protokoller og forskerprosjekt ved en MR-avdeling Finansdepartementet finansierer forskningsprogrammet Concept ved NTNU i Trondheim. Concept samler data om prosjektene som er omfattet av kravene, gjør empiriske analyser på dataene og arbeider med videreutvikling av relevante teorier og metoder. Concept er et uavhengig forskningsprogram, og er ikke en del av kvalitetssikringsregimet Denne siden er sist oppdatert 26. februar 2020. Innholdet er levert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen Kurset er primært for arbeidsledige og permitterte i industrien, men personer i samme situasjon fra andre bransjer er også velkommen som søkere. Innholdet vil være svært relevant for både ingeniører, operatører og personer som arbeider innen økonomi og administrasjon Det er gjennom en kronikk i Dagens Næringsliv at professor og veteran ved NTNU, Magnus Langseth, slår sprekker i det som utenfra har vært en slagkraftig arbeidsdeling mellom landets største universitet, NTNU, og landets største forskningsinstitutt, Sintef. «Samarbeidet mellom NTNU og Sintef har aldri vært knirkefritt, men nå er konkurransetrykket blitt så stort at vi trenger en helt.

Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning - NTNU

Uten godkjenning kan ikke NTNU opprette nye studietilbud. Også i 2006, forrige gang kvalitetssystemet ble gjennomgått av NOKUT, fikk NTNU hard kritikk. Lover bedring - Jeg sikker på at vi skal klare å få dette i orden innen fristen, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU NTNU s system for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent på NOKUT s styremøte 4. april. Godkjenningen kommer etter at NTNU har rettet opp manglene som ble avdekket i 2013, da universitetet ikke fikk godkjent systemet sitt. — Det er bra at NTNU har tatt arbeidet med å rette opp manglene som ble avdekket i kvalitetsarbeidet sitt alvorlig, og laget et system som nå bør fungere godt. Presentasjoner fra seminaret 15. mars 2013: Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen: - NOKUTs kriterier for evaluering av kvalitetssikring - Presentasjon fra Harald Walderhaug - NTNU - Rapport fra sakkyndig komite, februar 2013 - Skal behandles i NOKUTs styre - UiT.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et statlig uavhengig forvaltiningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs hovedformål er å sikre at utdanningstilbudet ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler holder høyt nivå. NOKUTs myndighetsområde er: Forvaltning av regelverk knyttet til utdanningskvalitet Utdanning. Erfaringsdeling og diskusjoner relatert til læring, utprøving av undervisningsmetoder, teknologi og nyvinning i undervisning. 4. Forskning. Del og diskuter forskningsresultater, prosjekter og søknadsprosess, NTNU Lærende fellesskap er laget av, for og med NTNUere NTNU får stryk i kvalitetssikring Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) valgte å ikke godkjenne kvalitetssikringen av utdanningen ved NTNU etter et besøk i fjor høst. NTNU har frem til 25. oktober på å lage et nytt og bedre system Målet for kvalitetssikring og rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter i sektorene er knyttet opp til behovet for koordinering og oppfølging av prosjekter slik at det etableres trygghet med hensyn til risiko, gevinstvurdering og framdrift i prosjektene, jfr. Digitaliseringsstyrets vedtak i møte 11. april 2019

- Utdanning av doktorgradskandidater er en av NTNUs viktigste oppgaver. I den litt sørgelige situasjonen vi nå ser, er jeg glad for å melde at vi har satt i gang et omfattende og offensivt arbeid for å bedre utdanningen. Årsakene til frafallet skal kartlegges, rutinene for å hindre frafall skal bedres, og vi skal kvalitetssikre hele løpet fra opptak til disputas bedre, sier Melby Kvalitetssikring av informasjon i praksis - Concept - NTNU. concept.ntnu.no. Pages: 3 Regjeringen besluttet i januar 2018 at campus NTNU skal utvikles som et helhetlig og sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen. Nå har Statsbygg, i tett samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), oversendt en ny rapport som ser på hvordan prosjektet kan løses 4.5 Studievurdering og kvalitetssikring.. 73 4.6 Samarbeid med eksterne brukere 6.8 PPU ved NTNU i dag: evalueringskomiteens utdanning ble oppnevnt av Norgesnettrådet i brev av 7. juni 2001

Ny nettportal kan bidra til kvalitetssikring av studier Barometeret baserer seg på en landsomfattende undersøkelse gjort av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) I fjor skrev Dusken.no mye om manglende kvalitetssikring av studiene ved NTNU Søk i og kvalitetssikring av Vigo-data. Utdanning.no innhenter hver natt informasjon om læreplasser, opplæringsplasser, lærebedrifter og opplæringksontor fra Vigo. Denne informasjonen gjør vi tilgjengelig for ansatte i fylkene og gir dem muligheten til å søke i og kvalitetssikre sine egne Vigo-data LearnNoW2 - helsenorsk er finansiert av Kompetanse Norge og utviklet ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Kurset er skrevet av Kristin Bjørnsson, Olaf Husby og Hege Langfjæran (NTNU) i samarbeid med Kristin Bandlien Bratseth og Wenche Tonning Serussi (Trondheim voksenopplæringssenter). Dominique Heyler har hatt ansvar for nettsidene For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser stilles det krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med anslått samlet kostnadsramme over 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter og over 1 milliard kroner for øvrige prosjekter

Video: Evaluere emne - for studenter - Wiki - innsida

Det har vært kjent at NTNU engasjerte advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig til å granske Øyvind Eikrems aktiviteter tilknyttet Facebook-kontoen som Filter Nyheter kopler til ham. Siden har bidratt til å dele og videreformidle innvandrerfiendtlig innhold, og NTNU besluttet å kreve innsyn i Eikrems to datamaskiner for å finne ut om det er hold i påstandene Kvalitetssikring av utdanninga ved Det humanistiske fakultet. Innan utgangen av 2012 skal det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høgare utdanning vere implementert i alle studieplanar og emneskildringar på dei tre syklusane (bachelor, master og ph.d Utdanning. Helse- og omsorgstjenester NTNUhealth Utdanning. men vi ønsker oss flere sykepleiere som kan jobbe 50 % hos oss på NTNU med undervisning av studenter og forskning, og som jobber 50 % i en klinikk ved St. Olavs hospital. 0 Facebook Twitter Google + Pinterest NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Rådgiver innen HMS og kvalitetssikring (87075). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Stillingstittel: Rådgiver innen HMS og kvalitetssikring (87075), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Roller i kvalitetssikring av utdanning. Formelle strukturar og organ bidrar til eit sikkert rammeverk for kvalitetssikringsprosessar, men for å skapa kvalitetskultur må alle deltakarar føla eigarskap til kvalitet og at dei kan gi eit bidrag til å sikra ypperleg utdanning NTNU planlegger nå et nytt studieløp i legeutdanningen som bygger på prinsipper fra læringsvitenskapen og som er tilpasset det moderne helsevesenet. Høsten 2018 kommer en liten gruppe av 3.-års legestudenter til å være blant de første i Europa som prøver ut det nye studieløpet Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, mener at smitteutbruddet ved NTNU bør være en alvorlig vekker. — Vi forventer at alle studenter som er til stede i auditorier registrerer seg ved bruk av QR-koden. Hvis alle gjør dette, blir smittesporingen enklere

Referansegruppe - for studenter - Wiki - innsida

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. En studie av innovative praksiser innen kvalitetssikring i Europeisk høyere utdanning 4 jun 2020. Kvalitetssikring er blitt en etablert praksis i de fleste land i Europa, og det er gode grunner til å argumentere at kvalitetssystemene i mange land nå kan regnes som «modne» systemer Petroleumsfag ved NTNU har 20 studieplasser og 30 søkere med utdanningen som førstevalg. Ungdommen er opptatt av samfunnsutfordringene, og vi er opptatt av å tilby en relevant utdanning Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 2011-2014. Her finner du tilsynsrapporter fra perioden 2011-2014. Rapportene omfatter både de som har fått positivt vedtak og de som har fått negativt vedtak Kvalitetssikring(KS 1) for framtidig lokalisering av campus NTNU var opprinnelig antatt å være ferdig 15. august 2014, står det på nettsidene til Kunnskapsdepartementet.. Ekstern kvalitetssikrer har i sine foreløpige tilbakemeldinger flere merknader til konseptvalgutredningen som det er grunn til å se nærmere på

NTNU får Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2020 for tiltaket «Lydrik(k) - et flerfaglig samarbeid mellom universitet og ungdomsskole» Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside Samtidig har vi pålagt strenge rutiner for kvalitetssikring av hans forskning, blant annet med intern fagfellevurdering før han får publisere artikler som NTNU-ansatt. Så langt har han bare publisert én artikkel som NTNU-forsker»

Wiki - innsida.ntnu.n

• Lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler • Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (kvalitetsforskriften) • Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) • Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2016-202 Kvalitetssikring av polymerisolerte HVDC kabler ved hjelp av spenningsprøving. Ytterstad, Marit Holbø. Master thesi NTNU har de siste dagene vært i hardt vær i media (blant annet dusken.no og Universitetsavisa) grunnet manglende kvalitetssikring av utdanningen. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har mottatt en sakkyndig rapport som anbefaler å underkjenne NTNUs systemer for kvalitetssikring av utdanningen. Dette er en dramatisk ripe i lakken for NTNU Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) starter nå utrullingen av Arbeidslivsportalen, og med på laget i pilotfasen er NTNU, Oslomet og Universitetet i Stavanger. Målet er at de tre institusjonene skal ta tjenesten i bruk i høst før den rulles ut til hele sektoren i løpet av føste kvartal 2021

Kvalitetssikring av campus NTNU er forsinket - regjeringen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim. Fra 1. januar 2016 er NTNU slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høgskolene i Gjøvik og Ålesund. Det nye NTNU er dermed landets største universitet, med nesten 40 000 studenter og 6500 ansatte. Med faglig tyngdepunkt innen teknologi og. Når NTNU inviterer til kurs for tysklærere våren 2019, står imidlertid møter med storbyen Berlin, kulturen og folket på agendaen. Fremtidens lærerrolle. mai 29, 2018. 1400 deltagere var samlet da startskuddet gikk for Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) i Trondheim mandag 7. mai

Bjart FMagne Tysdahl: Senior fagrådgiver | Innovasjonsgaid i Igaidi

NTNU

NTNU Open: Kvalitetssikring av doktorgradsutdanning i Norg

Relevant utdanning og praksis Riktig kompetanse i tiltaket 2.5. Godkjenning av foretak som ikke oppfyller formalkravene 3. Kvalitetssikring 3.1. Tilsyn med kvalitetssikring 3.2. Krav til kvalitetssikringsrutiner 3.3. Rutiner for oppfyllelse av. Forskriften gjelder kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) behandling av saker og fastsetting av standarder etter universitets- og høyskoleloven kapittel 1, kapittel 2 og kapittel 3, samt akkreditering av utdanninger og fagskoler etter fagskoleloven § 5 NTNU - en moderne tragikomedie Struktur. Over natten har NTNU blitt Norges største universitet spredt på sju forskjellige steder. Det opprinnelige argumentet om uoverstigelig avstand mellom Dragvoll og Gløshaugen, om akademisk samling, har forduftet som dugg for solen, skriver to professor emeriti NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Økernveien 9, 0653 Oslo. Fakturaadresse: 4630@invoicecenter.net (+47) 22 59 51 00 (+47) 22 59 51 01. post@nifu.no. Ledige stillinger Rådgiver innen HMS og kvalitetssikring (87075) Driftsavdelingen ved NTNU er opptatt av HMS-og kvalitetssikringsarbeid og har blant annet satt i gang et systematisk arbeid med risikovurderinger. Vi søker en medarbeider med utdanning på minimum bachelor-nivå og noen års praksis

Karen-Anne Noer | Universell Utforming AS

Kvalitetssikring - NTNU Medisin og hels

for å trekke ut felles erfaringer uavhengig av utdanning, institusjon, tid, sted og læringsmål for praksis, finne fellestrekk og karakteristika på tvers av utdanningene og si noe om praksis som system. 2. Bakteppe . Praksis i høyere utdanning er et aktuelt tema, ikke minst i forbindelse med spørsmål om studiers arbeidslivsrelevans Bruken av tvang i psykisk helsevern har vært i fokus de siste årene. Loven for psykisk helsevern har gjennomgått omfattende endringer og stiller nye krav til behandlingsapparatet. Kurset gir en breddeforståelse i utviklingen av tvangsfeltet, og presenterer aktuelle utfordringer behandlere står ovenfor Kvalitetssikring av timeplanene. Norges Arktiske universitet (UiT) og Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det er BOTT som eier og drifter TP. Seksjon for digitalisering av utdanning (DiU) (under Avdeling for utdanning) Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Lærestedets tilrettelegging - Tilrettelegging - Fagområder

Rapporten om samlingen av NTNUs campus har blitt

(2) Generell studiekompetanse reguleres av forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning § 2-1, samt § 2-3 og § 2-4 om opptak på grunnlag av henholdsvis fullført høyere utdanning og fullført fagskoleutdanning, med mindre noe annet følger av forskriften her Orbit NTNU drar også nytte av SmallSat Lab ved Institutt for Elektroniske Systemer på NTNU. Skjæringspunktet utdanning, forskning og næring Studentdrevet utvikling av satellitter ligger rett i skjæringspunktet mellom utdanning, forskning og næringsdrift, og vil tilrettelegge for samarbeid mellom norske universiteter, forskningsmiljøer og industri En ettårig stilling vil bli utanannosert ved MMS for å støtte videoproduksjonen i KTDiM og de andre IU-prosjekten. KTDiM/IMF går inn med opp til 600 000 NOK, og har ønsket minst 70% av en slik stilling. Dag Wessel-Berg er frikjøpt høsten 2014 for produksjon av tematiske videor til Matematikk 1 og 2 Kvalitetssikring av Coaching; utdanning og tjenester Postet 17:44 av elinthorsen. jan 5th. Hvordan vet du at du får en god coach - før du kjøper inn tjenesten? Den Norske Coach Forening, DNCF, har gjennom flere år arbeidet for å sikre kvaliteten på coachutdanningen og coachingtjenester i Norge Kommunen og NTNU ser an muligheten for en lokal forskrift for påbud av QR-registrering i forelesninger. Det er fortsatt uklart hvordan et eventuelt påbud skal håndheves. - Vi hadde et møte med NTNU-ledelsen onsdag, hvor vi blant annet diskuterte smittesporing ved hjelp av registrering ved hjelp av QR-koder

Møte i fokusgruppe for European University Association

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning

Rammeverket for kvalitetssikring av prosjekter tar så langt det er mulig hensyn til prosjekter som benytter mer fleksible, ikke-sekvensielle tilnærminger. Dette gjøres ved at det angis egne områder og punkter som inngår i kvalitetssikring av fleksible, ikke-sekvensielle prosjekter i rammeverket betegnet som Smidige prosjekter Forskrift om studier ved NTNU, vedtatt av styret 8. desember 2015, (2005), Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av ph.d.-kandidater Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 milliarder kroner som skal gå til å samle NTNUs hovedcampus på ett sted i Trondheim, nærmere bestemt ved Gløshaugen Hjelpemidlet må ha en klar sammenheng med funksjonsnedsettelsen og være nødvendig for å kunne gjennomføre utdanning. Hva kan du få? Tilrettelegging av en studieplass kan både være et ergonomisk tiltak eller et hjelpemiddel, som leselist eller programvare. Støtten er avgrenset til praktisk tilrettelegging og gjelder ikke pedagogiske tiltak NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet - ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger

Forskrift om studier ved Norges teknisk

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige - utdanning

Omfattende endringer innen spesialpedagogikken
 • Querbeet musik youtube.
 • Intersport schruns.
 • Ägyptischer schmuck silber.
 • Riesenschnauzer mix welpen.
 • Bmw s1000rr 2017.
 • Vollkorn couscous nährwerte.
 • Mama rosa meny mo i rana.
 • Khatami iran president.
 • Winter war trailer.
 • Etterstadsletta parkering.
 • Mål macbook pro.
 • Vertini concave magic.
 • Morvigsanden camping.
 • Aston martin vanquish s configurator.
 • Askim kulturhus gavekort.
 • Eva mendes filmer.
 • Høysignalforandringer.
 • Poco bielefeld lager.
 • Sportsmesse vikinghallen.
 • Veranstaltungen burgenland.
 • Stellwerk hamburg hbf.
 • Adac fahrrad app.
 • Gasthaus vonwiller haslach an der mühl.
 • Ben blümel facebook.
 • Fløtegratinert blomkål.
 • Historie vg2 renessansen.
 • Konserter i trondheim?.
 • Alderspsykiatri trondheim.
 • Når bør man se saltstraumen.
 • Incita barnevern.
 • Kawasaki syndrom komplikationer.
 • Høysignalforandringer.
 • The heathers.
 • Bildeformat iphone.
 • Cod ww2 liberation.
 • Hva skjer i bodø 2017.
 • Test toyota fj cruiser.
 • Grytekluter oppskrift.
 • Simon baker wife.
 • Personlige faktorer.
 • Sellaronda im uhrzeigersinn mtb.